Visera Ticari Programı Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi



Bu sözleşmede ürünün üreticisi olan İnternetten Satış Yazılım San. ve Tic. A. Ş. "Visera" olarak anılacak ve ürünü satın alan müşteri ise "Müşteri" olarak anılacaktır.

Aşağıda bahsi geçecek sözleşme maddeleri Visera Ticari programları ürünü içindir.

1- Bu sözleşme ile Müşteri tarafından, ismi ve özellikleri ambalaj üzerinde ve dökümantasyonda belirtilen Visera ürünün "kullanım lisansı" alınmıştır. Müşteri, kullanım lisansını 1 (bir) bilgisayarda daimi olarak ve yedek alma amacıyla kullanır. Müşteri, yazılımı her ne şartla olursa olsun, aynı anda iki veya daha fazla bilgisayarın sabit veya harici disk veya disket/CD-ROM sürücüsüne kuramaz, birden fazla kopyasını aynı sabit diskte farklı işlemler için kullanamaz. Münhasır olmayan kullanım lisansı dışında kalan tüm diğer fikri haklar Viseraya ait olup bu sözleşme kapsamı dışındadır.

2- Kullanma Lisansı; yazılımın bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması, görüntülenmesi, depolanması ve yedeğinin alınması haklarını kapsar.

3- Yazılım ve Dökümantasyonun telif hakları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanmalisans hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi işlemleri 6 yıla kadar hapis ve çok yüksek miktarda ağır para cezası ile yaptırıma bağlanmıştır.

4- Visera, bu yazılımın dökümantasyonuyla uyum içinde olması ve matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan dökümantasyonunda tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. Visera, bu yazılımın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

5- Visera, donanım veya işletim sistemi arızasından, bilgisayar ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz. Visera, manyetik ortamda saklanan bilgileri garanti etmez. Yazılımların kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından kullanıcı sorumludur.

6- Müşteri, kullanma lisansı aldığı yazılımı, yazılım dökümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, Viseraın yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, Viseranın sorumluluklarının Kullanma Lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

7- Visera, yazılım ürünlerinin hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dahil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan ve dolaylı zararlardan hiçbir biçimde sorumlu değildir. Her durumda, bu yazılımın kullanılması ile ilgili olarak öne sürülecek taleplerde Viseranın mali sorumluluğu, Müşterinin ödemiş olduğu "Yazılım Kullanım Lisansı Bedeli" ile sınırlıdır.

8- Arızalı çıkan yazılımlar, kayıtlı olduğu disket/CD-ROM ve yazılı doküman, teslim tarihinden itibaren yasal süresi içinde iade edildiği takdirde yenisi ile değiştirilir, bedeli karşılığında iade alınır veya arızalı malzemenin bedeli satış fiyatından düşülür. Müşteri bu hakkını, faturası ile birlikte yazılımı satın aldığı Visera yetkili satıcısına başvurarak kullanır. Müşteri, yasal süreden sonra ayıplı mal itirazında bulunamaz. Bu istisnanın dışında, disket/CD-ROM zarfı açılmış bulunan yazılımlar iade edilemez veya yenisi ile değiştirilemez.

9- Visera, önceden haber vermeden yazılım ve dökümantasyonda değişiklik yapabilir. Kullanıcı dilerse bedelini ödeyerek bu yeni sürümlerden de yararlanabilir. Visera, bu takdirde, eski sürümlerden (versiyon) biri ile girilmiş veya elde edilmiş bilgilerin yeni sürüm (versiyon) ile de kullanabileceği taahhüdünü vermez, ancak geleneksel olarak bir önceki sürümle girilmiş veya elde edilmiş bilgilerin yeni sürüme aktarılabilmesi için gereken araçları sağlar. Yazılımın yeni versiyon veya sürümleri piyasaya çıktıktan sonra Viseranın belirlediği süreyle desteklenmeye devam edilir. Bu süre sonunda eski sürüm üretimden kaldırılır.

10- Bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler, hiçbir şekilde üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye devredilemez, kiralanamaz veya bedelli, bedelsiz kullanımına yararına sunulamaz.

11- Visera, Müşteri nın adını ve/veya logosunu, işaret ve amblemlerini, markasını, ticari markasını görsel ya da yazılı medya aracılığıyla tanıtım ve referans olarak kullanabilir, kendi tanıtım broşür ve kitapçıklarında, internet sitesinde yer verebilir. Bunun dışında karşı tarafın yazılı izni olmadan başka hiçbir nedenle kullanamaz.

12- Müşteri, donanım değişikliği veya yazılım değişikliği veya sözleşme süre bitimi halinde İnternetten Satış Lisansı nın yeniden çalışabilmesini sağlamak için yeni install (şifre) bedelini Viseraya ödeceğini kabul ve taahhüt eder.

13- İş bu anlaşma 13 (onüç) maddeden ibaret olup, anlaşmazlık durumunda İstanbul (Kartal) İcra Daireleri ve İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Mahkemeleri yetkilidir ve anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.